Salgs og leveringsbetingelser

OBS: Ettersom ampaudio.no importerer en del varer på forespørsel kan det være noe lenger leveringstid enn forventet på enkelte produkter. Ta kontakt via vårt kontaktskjema for detaljert leveringsinformasjon.

1. GENERELT

Disse alminnelige salgsbetingelser gjelder alt salg fra ampaudio.no, såfremt ikke annet er
særskilt avtalt partene imellom.

2. PRISER/PRODUKTINFORMASJON

Priser i nettbutikken er oppgitt inkl mva. Dersom kunden mener at fakturert pris avviker fra
det opplyste, må dette meldes til AMP audio innen fem virkedager.

3. BETALING

All betaling utføres enten gjennom PayPal konto eller PayPal sin korttjeneste.

4. LEVERINGSBETINGELSER

Alle produktpriser er oppgitt uten frakt.  Transportørens satser for frakt blir lagt til før betaling.

5. UAVHENTEDE PAKKER

For oss er det kostnader forbundet med pakker som ikke blir hentet. Uavhentede varer vil belastes kjøper. Ved retur av uavhentede varer kan kundens konto bli sperret inntil våre kostnader ved forsendelsen er dekket.
Kostnader ved uavhentede pakker er som følger:
Administrative kostnader kr. 250,-  +mva. i tillegg til fraktkostnader tur/retur.

6. ANGRERETT

Forbruker har angrerett ved fjernsalg og kjøp utenfor fast utsalgssted og kan returnere varen innen 14 dager etter at varen og angrerettskjema er mottatt.


Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere angrerettskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.


Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.
Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker selv bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.


Angrerettloven gjelder ikke bedrifter, offentlige institusjoner samt statsforetak.
Mer informasjon om angrerettloven finner du hos forbrukerrådet og lovdata.

7. REKLAMASJON

For solgte produkter til privatpersoner gjelder forbrukerkjøpsloven.
For solgte produkter til andre kunder gjelder kjøpsloven.
Reklamasjonsretten gjelder når det er svakheter ved varen, men ikke feil som skyldes slitasje, feilbruk eller skade påført i etterkant av kjøpet. Reklamasjoner må skje med det samme mangelen oppdages, og senest innen to måneder etter kjøp.
I de tilfeller våre leverandører velger å gi garantier utover lovens bestemmelser, gjelder disse.
Utbedring av feil eller mangler skal utføres av AMP audio, og frakt for forsendelse av varen til oss
dekkes av kjøper. Våre, og våre leverandørers forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen eller hvis feilen skyldes ukyndig behandling.

8. RETUR

Retur av varer skal avtales på forhånd og godkjennes av AMP audio. Varen skal sendes i retur for
avsenders regning. Forsikring av varen frem til vårt lager er avsenders ansvar. Oppkravsendinger
aksepteres ikke. Returnert vare skal fremstå som ny, med originalemballasje, manualer, tilleggsutstyr etc.
Mangler dette vil kunden bli belastet for manglende/skadede enheter.

9. ANSVAR

AMP audio leverer en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til våre leverandørers gjeldende
spesifikasjoner. I motsatt tilfelle skal kjøperen gi AMP audio rimelig tid til å oppfylle leveringen. AMPAudio tar ikke ansvar for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

10. ANNULLERING AV BESTILLING

Bestillinger kan ikke annulleres eller endres uten at dette avtales på forhånd og godkjennes av AMP audio.

11. SALGSPANT

AMP audio har panterett (salgspant) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen
med tillegg av renter og omkostninger jfr. Pantelovens §3-14 flg.

12. TVISTESPØRSMÅL

Kjøpsavtalen skal være underlagt norsk rett med Oslo som verneting.

© 2019 AMP audio

Informasjonskapsler/personvern

Levert av Mint Media AS